Berichten

Vastgoed Bezuinigingen bij de Politie

Vastgoed Bezuinigingen bij de politie.

Gaat de Nationale Politie de opgelegde vastgoed bezuinigingen wel halen? Er gebeurt veel rondom de Nationale Politie. De komende jaren komen er veel politiebureaus leeg te staan en iedereen vindt daar het zijne van. Het kabinet heeft een bezuinigingsmaatregel opgelegd van miljoenen, maar is dat wel haalbaar? Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Nationale Politie eigenlijk helemaal geen goed zicht heeft op het eigen vastgoed.

De Nationale Politie moet van het kabinet vanaf 2019 jaarlijks €424 miljoen bezuinigen. Dat is nogal een bedrag. Een deel van deze besparing moet komen uit het afstoten van vastgoed. Vanaf 2025 zou de politie zo’n €76,5 miljoen per jaar moeten besparen op eigen huisvesting.

Actueel beeld
De reorganisatie is bij de politie al 2,5 jaar aan de gang. Regionale korpsen en het KLPD krimpen behoorlijk en er sluiten overal in het land politiebureaus. De bedoeling hiervan is onder andere om flink te kunnen besparen op de vastgoedportefeuille, maar uit het rapport blijkt dat de Nationale Politie nog helemaal niet goed inzichtelijk heeft wat er allemaal tot die portefeuille behoort. Volgens de Rekenkamer ontbreekt er nog een actueel beeld van de kosten en besparingen van het vastgoed.

Haalbaar?
De Nationale Politie bezit ruim 1000 panden, waaronder veel kantoren. Zij moeten dit zelf natuurlijk goed in kaart hebben voordat ze kunnen gaan beslissen wat afgestoten wordt en wat in de portefeuille moet blijven. Omdat dat volgens de Rekenkamer nu nog niet het geval is, kunnen er geen juiste beslissingen worden genomen. En door het ontbreken van een juist beeld zet de Algemene Rekenkamer ernstige vraagtekens bij de haalbaarheid van de opgelegde besparingen.

BRON: VASTGOEDJOURNAAL.NL 

NRVT : Centraal register taxateurs geopend

NRVT : Centraal register taxateurs geopend

Vanaf 1 september 2015 kunnen vastgoedtaxateurs zich als Register-Taxateur (RT) inschrijven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dat blijkt uit de vandaag geopende website www.nrvt.nl. Het nieuwe centrale register voor vastgoedtaxateurs zal per 1 januari 2016 operationeel zijn.

NRVT

Het NRVT is een zelfreguleringsinitiatief van de beroeps- en brancheverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en van de huidige registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert). Het NRVT is in goede afstemming met onder meer de AFM en DNB tot stand gekomen.

Dit centrale register handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels voor de vastgoedtaxateurs en reglementen voor de vier taxateurskamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Daarnaast kent het NRVT doorlopend toezicht en een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Publiek belang

”Het gedegen stelsel van regelgeving, toezicht en tuchtrecht waarborgt de blijvende kwaliteit van de vastgoedtaxateur”, stelt Karel Schiffer, voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT. “Dat is in het publiek belang. Uitgangspunt is dat vanaf 1 januari 2016 nog uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bij het NRVT geregistreerde taxateurs.”

Inschrijving

Vanaf 1 september 2015 kunnen de taxateurs zich inschrijven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Snel daarna (mogelijk al in de eerste week van september) start ook de registratie van de taxateurs in de Kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Het NRVT verwacht dat per 1 januari 2016 alle gekwalificeerde vastgoedtaxateurs zich hebben ingeschreven in het register.

WWW.NRVT.NL

Op de website van het NRVT staat informatie voor taxateurs om zich voor te bereiden op de registratie vanaf 1 september 2015. Ook opdrachtgevers en andere betrokken marktpartijen kunnen op de website de voor hen relevante informatie vinden.

Alle documenten ter zake (registratieprocedure, gedrags- en beroepsregels, reglementen en statuten) zijn digitaal te raadplegen via www.nrvt.nl.

De website fungeert ook als online helpdesk voor veelgestelde vragen die op dagbasis zullen worden geactualiseerd.

,

Leegstand kantoren markt: Licht gestegen.

Lichte stijging leegstand kantoren markt

Het kantoorruimte-aanbod is de eerste helft van het jaar met 0,6 procent gestegen tot 8,36 miljoen vierkante meter. Dat betekent een lichte stijging van de leegstand kantoren markt . Hiervan staat 8 miljoen vierkante meter (16,1 procent van de voorraad) leeg.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse factsheets van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff, waarin de ontwikkelingen op de kantoren markt worden gepresenteerd. De opname van kantoorruimte is in de eerste helft van 2015 in vergelijking met de eerste helft van 2014 toegenomen. Ondanks deze toename is het aanbod van beschikbare ruimte gegroeid.

In de eerste helft van 2015 hebben verplaatsende kantoorgebruikers 497.000 m2 aan kantoorruimte opgenomen. Van de kantooropname werd in de eerste helft van 2015 44 procent in de vier grootste steden gerealiseerd. Van de tien grootste transacties waren er drie in Rotterdam en twee in Den Haag. Deze twee steden kenden een zeer goed eerste half jaar, waarin de opname nu al hoger ligt dan in heel 2014.

De grootste transactie betreft de huisvesting van de Nationale Politie in Rotterdam waarmee 16.400 m2 is gemoeid. Overigens is de Nationale Politie ook verantwoordelijk voor de op twee na grootste transactie in Nederland. In Zwolle nam zij 9.600 m2 op. Behalve de grote transactie van de Nationale Politie in Rotterdam komen de transacties van Spaces (7.000 m2) in het Rotterdam Central District en van Nidera (4.500 m2) op de Kop van Zuid voor in de top-10 van grootste transacties van Nederland.

Den Haag komt in de top-10 voor met de huisvesting van Shell op 10.500 m2 aan de Oostduinlaan in Den Haag en de met de transactie van het UWV van 5.900 m2. Op de kantorenmarkt is vooral de positie van Den Haag en Rotterdam opvallend. Hoewel er in Amsterdam ook in de eerste helft van 2015 de meeste kantoorruimte (80.000 m2) is opgenomen, volgen Rotterdam (67.000 m2) en Den Haag (49.000 m2) op kortere afstand dan vorig jaar. Door het uitblijven van grote transacties in Amsterdam heeft de stad te maken met een lager opnameniveau dan de 130.000 m2 in de eerste helft van 2014.

Bron: Vastgoedmarkt.

Wat heeft vier jaar aan vastgoed transformaties in Rotterdam opgeleverd?

Vastgoed Transformaties in Rotterdam

Vier jaar geleden (2011) ondertekenden de gemeente Rotterdam en 23 marktpartijen het convenant ‘aanpak kantoren leegstand’. Hiermee spraken de partijen af om leegstaande kantoren een nieuwe of betere bestemming te geven; wonen, moderne kantoren of hotels. Van alles was mogelijk. Nu, vier jaar later is het tijd om de afspraken van toen opnieuw tegen het licht te houden. Wat is er geleerd en hoe gaan we de komende jaren verder?

In de afgelopen vier jaar zijn er al veel vierkante meters getransformeerd in de havenstad. Maar liefst 250.000 m² moeilijk verhuurbare meters zijn uit de markt gehaald. En nog steeds wordt er volop getransformeerd. Zo wordt momenteel de kantoorkolos ‘De Admiraliteit’ omgebouwd tot woningen. Hiermee wordt gelijk 30.000 m2 verhuurbare kantoorruimte getransformeerd. Voor de komende jaren zit er maar liefst 20 projecten in de pijplijn, met een gezamenlijke oppervlakte van ca.70.000 m2. De foto’s geven een illustratie van enkele geslaagde transformatieprojecten.

Leegstand is slecht voor de stad
De gemeente Rotterdam voert actief beleid tegen leegstand. In het collegeprogramma van Rotterdam staat een opgave benoemd van 120.000 m2 in vier jaar tijd. Een hoge ambitie, maar zeker niet onrealistisch. Verantwoordelijk wethouder Ronald Schneider legt uit waarom Rotterdam de vastgoed transformaties zo hoog op de agenda heeft staan:

“Al is de gemeente niet de hoofdprobleemeigenaar van leegstaand vastgoed (want dit is de eigenaar), teveel leegstand kan leiden tot prijsdrukking, slecht investeringsimago en aantasting van de leefbaarheid. Dit wil je als stad natuurlijk niet. De rol van de gemeente is om partijen, initiatieven en ideeën uit de markt te verbinden met potentiële ontwikkelaars en beleggers, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact zouden komen.”

Geleerde lessen
In vier jaar tijd zijn veel meters getransformeerd en is er ook een hoop geleerd. “Door de financiële constructies achter het vastgoed begint elk zinvol onderzoek naar herbestemmen met het vaststellen van reële boekwaarden. Op de tweede plek komen wet- en regelgeving. Wij hebben geleerd dat een gemeente die qua kennis op de hoogte is van de vastgoedmarkt, haar financiering en marktwerking beter in staat is om actief deel te kunnen nemen. Het is in het belang van de gemeente om een gezonde balans van vraag en aanbod te hebben”, aldus Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie.

Toekomstig leegstand beleid doe je samen met markt
De uitgangspunten ten opzichte van de start van de aanpak zijn veranderd. Er zijn inmiddels veel meters getransformeerd en het economisch klimaat is verbeterd. Daarom is de TU Delft gevraagd de aanpak en het convenant te evalueren. De uitkomsten van de evaluatie zullen als basis dienen voor het toekomstige leegstand beleid. De gemeente wil minder  ‘ad hoc transformatie’. De aanpak voor de toekomst ligt meer in gebiedstransformatie. Dit betekent dat de gebieden waar de kantoorfunctie verdwijnt worden aangepakt. Samen met de markt wil de gemeente dit beleid gaan vormgeven.

Bron: Vastgoedjournaal

Onderzoek JLL: 1,8 miljoen m² Nederlandse kantoren getransformeerd

In de afgelopen vijf jaar is er 1,8 miljoen m² aan Nederlandse kantoren getransformeerd en 0,5 miljoen m² gesloopt, zo blijkt uit onderzoek van JLL. Het onderzoek van JLL toont aan dat er kansen zijn voor marktpartijen die worden geconfronteerd met leegstand binnen hun portefeuille.

De Nederlandse kantorenmarkt wordt medio 2015 geconfronteerd met circa 7,1 miljoen m² kantorenaanbod. Van deze kantoren wordt bijna een derde (2,2 miljoen m²) al langer dan vijf jaar aangeboden. Dit komt mede doordat het aanbod niet goed aansluit op het type kantoren dat de markt vraagt. Daarnaast is de vraag naar kantoorruimte van gemiddeld 2 miljoen m² in de periode voor de financiële crisis gedaald naar net boven de 1 miljoen m² in de jaren 2012 – 2014.

Uit het rapport van JLL blijkt dat transformatie mogelijk kansen biedt. Door de samenwerking tussen marktpartijen en de lokale overheden worden steeds meer transformatie- en sloopkansen benut. Zo is er in de afgelopen vijf jaar ruim 1,8 miljoen m² kantoorruimte getransformeerd. Slechts 18,3 procent (330.000 m²) hiervan gebeurde in de kleine steden. Door de transformatiemogelijkheden in vooral de grote steden is de restwaarde hier gestegen van € 600,- per m² naar € 700,- per m². In de kleine steden daalde de restwaarde naar een niveau van € 400,- per m², nog ver boven de grondwaarde welke doorgaans € 200,- tot € 250,- per m² betreft. Het enkel slopen van kantoren vastgoed binnen de kleine steden heeft geen voordeel voor de eigenaren, daarom kiezen zij ervoor hun panden leeg te laten staan en te wachten op een mogelijke gebruiker.

“Leegstaande panden hebben een negatieve impact op het leefklimaat en de bedrijvigheid. Voornamelijk in de kleinere gemeenten is dit een probleem, omdat daar de leegstaande panden minder snel worden getransformeerd of gesloopt,” zegt Timo van den Noort, Research Consultant van JLL Nederland. “Dit komt enerzijds doordat er binnen kleine steden minder vraag is naar bijvoorbeeld woningen en hotels. Anderzijds voldoet de ligging of de kwaliteit van het kantoorvastgoed niet aan de wensen van de markt.”

Desalniettemin worden er wel steeds meer leegstaande kantoren gesloopt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De afgelopen vijf jaar is al 0,5 miljoen m² aan kantoorruimte gesloopt, waarvan 165.000 m² in de kleine steden. “Wanneer marktpartijen en de lokale overheden nog pro-actiever, innovatiever en intensiever met elkaar samenwerken, kunnen ook hier kansen worden benut. Hierbij is naast het financiële belang ook het maatschappelijke belang, zoals een prettige woon- en werkomgeving, van grote waarde,” aldus van den Noort.

Bron: http://www.vbomakelaar.nl/